top of page

Polisi Preifatrwydd

1 .       Rhagymadrodd

1.1     Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd 1833 CROEN  ymwelwyr gwefan, defnyddwyr gwasanaeth, cwsmeriaid unigol, a phersonél cwsmeriaid.

1.2     Mae’r polisi hwn yn berthnasol pan fyddwn yn gweithredu fel rheolydd data mewn perthynas â data personol personau o’r fath; mewn geiriau eraill, lle rydym yn pennu dibenion a dulliau prosesu’r data personol hwnnw.

1.3     Mae ein gwefan yn ymgorffori rheolaethau preifatrwydd sy'n effeithio ar sut y byddwn yn prosesu eich data personol. Trwy ddefnyddio’r rheolaethau preifatrwydd, gallwch nodi a hoffech dderbyn cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol a chyfyngu ar gasglu, rhannu a chyhoeddi eich data personol.

1.4     Rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan. I'r graddau nad yw'r cwcis hynny'n gwbl angenrheidiol ar gyfer darparu ein gwefan a'n gwasanaethau, byddwn yn gofyn i chi gydsynio i'n defnydd o gwcis pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan gyntaf.

1.5     Yn y polisi hwn, mae "ni", "ni" ac "ein" yn cyfeirio at Nicola Williams. I gael rhagor o wybodaeth amdanom ni, gweler Adran 14.

 

2 .       Credyd

2.1     Crëwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio templed o Docular ( https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy ).

3.       Y data personol a gasglwn

3.1     Yn Adran 3 rydym wedi nodi’r categorïau cyffredinol o ddata personol yr ydym yn eu prosesu ac, yn achos data personol na chawsom yn uniongyrchol oddi wrthych, gwybodaeth am ffynhonnell a chategorïau penodol y data hwnnw.

3.2     Mae'n bosibl y byddwn yn prosesu data sy'n ein galluogi i gysylltu â chi ("data cyswllt"). Gall y data cyswllt gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, cyfeiriad post, pen-blwydd,  a/neu ddynodwyr cyfrif cyfryngau cymdeithasol.  Os byddwch yn mewngofnodi i'n gwefan gan ddefnyddio cyfrif cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn cael elfennau o'r data cyswllt gan ddarparwr y cyfrif cyfryngau cymdeithasol perthnasol.

3.3     Efallai y byddwn yn prosesu data cyfrif defnyddiwr eich gwefan  ("data cyfrif").[Gall data'r cyfrif gynnwys dynodwr eich cyfrif, enw, cyfeiriad e-bost, enw busnes, creu cyfrif a dyddiadau addasu, gosodiadau gwefan, a dewisiadau marchnata.  Chi yw prif ffynhonnell data'r cyfrif, er y gall ein gwefan gynhyrchu rhai elfennau o ddata'r cyfrif. Os byddwch yn mewngofnodi i'n gwefan gan ddefnyddio cyfrif cyfryngau cymdeithasol, byddwn yn cael elfennau o ddata'r cyfrif gan ddarparwr y cyfrif cyfryngau cymdeithasol perthnasol.

3.4     Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu gwybodaeth sy’n ymwneud â thrafodion, gan gynnwys prynu nwyddau a/neu wasanaethau, y byddwch yn ymrwymo iddynt gyda ni a/neu drwy ein gwefan ("data trafodion"). Gall data’r trafodiad gynnwys eich enw, eich manylion cyswllt, manylion eich cerdyn talu (neu fanylion talu eraill) a manylion y trafodiad. Chi a/neu ein darparwr gwasanaethau talu yw ffynhonnell y data trafodion.

3.5     Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu gwybodaeth sydd wedi’i chynnwys mewn neu’n ymwneud ag unrhyw gyfathrebiad y byddwch yn ei anfon atom neu y byddwn yn ei anfon atoch  ("data cyfathrebu"). Gall y data cyfathrebu gynnwys y cynnwys cyfathrebu a'r metadata sy'n gysylltiedig â'r cyfathrebiad.  Bydd ein gwefan yn cynhyrchu'r metadata sy'n gysylltiedig â chyfathrebiadau a wneir gan ddefnyddio ffurflenni cyswllt y wefan.

3.6     Mae’n bosibl y byddwn yn prosesu data am eich defnydd o’n gwefan a’n gwasanaethau  ("data defnydd"). Gall y data defnydd gynnwys eich cyfeiriad IP, lleoliad daearyddol, math o borwr a fersiwn, system weithredu, ffynhonnell atgyfeirio, hyd yr ymweliad, golygfeydd tudalennau a llwybrau llywio gwefan, yn ogystal â gwybodaeth am amseriad, amlder a phatrwm eich defnydd gwasanaeth. Ffynhonnell y data defnydd yw ein system olrhain dadansoddeg.

3.7     Efallai y byddwn yn prosesu data adnabod categori cyffredinol.  Ffynhonnell y data hwn yw Google Analytics.

4.       Dibenion prosesu a seiliau cyfreithiol

4.1     Yn Adran 4, rydym wedi nodi at ba ddibenion y gallwn brosesu data personol a seiliau cyfreithiol y prosesu.

4.2     Gweithrediadau - Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol  at ddibenion gweithredu ein gwefan, prosesu a chyflawni archebion, darparu ein gwasanaethau, cyflenwi ein nwyddau, cynhyrchu anfonebau, biliau a dogfennaeth arall yn ymwneud â thaliadau, a rheoli credyd. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef gweinyddu ein gwefan, gwasanaethau a busnes yn briodol  NEU perfformiad contract rhyngoch chi a ni a/neu gymryd camau, ar eich cais, i ymrwymo i gontract o'r fath.

4.3     Cyhoeddiadau - Efallai y byddwn yn prosesu data cyfrif  at ddibenion cyhoeddi data o’r fath ar ein gwefan ac mewn mannau eraill drwy ein gwasanaethau yn unol â’ch cyfarwyddiadau penodol. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd.

4.4     Perthnasoedd a chyfathrebu - Efallai y byddwn yn prosesu data cyswllt, data cyfrif, data trafodion a/neu ddata cyfathrebu  at [at ddibenion rheoli ein perthnasoedd, cyfathrebu â chi (ac eithrio cyfathrebu at ddibenion marchnata uniongyrchol) trwy e-bost, SMS, post, a/neu ffôn, darparu gwasanaethau cymorth ac ymdrin â chwynion. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef cyfathrebu ag ymwelwyr â'n gwefan, defnyddwyr gwasanaeth, cwsmeriaid unigol a phersonél cwsmeriaid, cynnal perthnasoedd, a gweinyddu ein gwefan, gwasanaethau a busnes yn briodol.

4.5     Marchnata uniongyrchol - Efallai y byddwn yn prosesu data cyswllt, data cyfrif a/neu ddata trafodion  at ddibenion creu, targedu ac anfon cyfathrebiadau marchnata uniongyrchol trwy e-bost, SMS, post a/neu ffacs a chysylltu dros y ffôn at ddibenion marchnata. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd.

4.6     Ymchwil a dadansoddi - Efallai y byddwn yn prosesu data defnydd a/neu ddata trafodion  at ddibenion ymchwilio a dadansoddi’r defnydd o’n gwefan a’n gwasanaethau, yn ogystal ag ymchwilio a dadansoddi rhyngweithiadau eraill gyda’n busnes. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw caniatâd.

4.7     Cadw cofnodion - Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol  at ddibenion creu a chynnal ein cronfeydd data, copïau wrth gefn o'n cronfeydd data a'n cofnodion busnes yn gyffredinol. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef sicrhau bod gennym fynediad at yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i redeg ein busnes yn briodol ac yn effeithlon yn unol â’r polisi hwn.

4.8     Diogelwch - Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol  at ddibenion diogelwch ac atal twyll a gweithgarwch troseddol arall. Sail gyfreithiol y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef diogelu ein gwefan, gwasanaethau a busnes, a diogelu eraill.

4.9     Yswiriant a rheoli risg - Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol  lle bo angen at ddibenion cael neu gynnal yswiriant, rheoli risgiau a/neu gael cyngor proffesiynol. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef diogelu ein busnes yn briodol rhag risgiau.

4.10  Hawliadau cyfreithiol - Efallai y byddwn yn prosesu eich data personol lle bo angen ar gyfer sefydlu, ymarfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed hynny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i'r llys. Y sail gyfreithiol ar gyfer y prosesu hwn yw ein buddiannau cyfreithlon, sef diogelu a mynnu ein hawliau cyfreithiol, eich hawliau cyfreithiol a hawliau cyfreithiol eraill.

4.11  Cydymffurfiaeth gyfreithiol a buddiannau hanfodol - Efallai y byddwn hefyd yn prosesu eich data personol lle mae prosesu o'r fath yn angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo neu er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol person naturiol arall.

5.       Darparu eich data personol i eraill

5.1     Mae’n bosibl y byddwn yn datgelu eich data personol  i'n hyswirwyr a/neu gynghorwyr proffesiynol  i'r graddau y mae'n rhesymol angenrheidiol at ddibenion cael neu gynnal yswiriant, rheoli risgiau, cael cyngor proffesiynol.

5.2     Eich data personol a gedwir yn ein cronfa ddata gwefan  yn cael ei storio ar weinyddion ein darparwyr gwasanaethau cynnal  a nodwyd yn https://www.wix.com/about

5.3   Trafodion ariannol yn ymwneud â’n gwefan a’n gwasanaethau  yn  NEU gall fod  eu trin gan ein darparwyr gwasanaethau talu, PayPal a Wix. Byddwn yn rhannu data trafodion gyda’n darparwyr gwasanaethau talu dim ond i’r graddau sy’n angenrheidiol at ddibenion prosesu eich taliadau, ad-dalu taliadau o’r fath ac ymdrin â chwynion ac ymholiadau yn ymwneud â thaliadau ac ad-daliadau o’r fath]. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am bolisïau ac arferion preifatrwydd y darparwyr gwasanaethau talu yn https://www.wix.com/about/eu-payment neu  https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full.

5.4   Yn ogystal â’r datgeliadau penodol o ddata personol a nodir yn yr Adran 5 hon, mae’n bosibl y byddwn yn datgelu eich data personol lle mae datgeliad o’r fath yn angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo, neu er mwyn amddiffyn eich buddiannau hanfodol neu’r elfennau hanfodol. buddiannau person naturiol arall. Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn datgelu eich data personol pan fo datgeliad o’r fath yn angenrheidiol ar gyfer sefydlu, ymarfer, neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol, boed hynny mewn achos llys neu mewn gweithdrefn weinyddol neu y tu allan i’r llys.

6.       Trosglwyddiadau rhyngwladol o'ch data personol

6.1     Yn Adran 6, rydym yn darparu gwybodaeth am yr amgylchiadau pan all eich data personol gael ei drosglwyddo i wledydd y tu allan i’r Deyrnas Unedig a’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

6.2     Mae'r cyfleusterau cynnal ar gyfer ein gwefan wedi'u lleoli yn  Ewrop a'r Unol Daleithiau, yn ogystal â gweinyddwyr wrth gefn.  

7.       Cadw a dileu data personol

7.1 Mae Adran 7 yn nodi ein polisïau a’n gweithdrefnau cadw data, sydd wedi’u cynllunio i helpu i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â chadw a dileu data personol.

7.2     Ni fydd data personol yr ydym yn ei brosesu at unrhyw ddiben neu ddibenion yn cael ei gadw am gyfnod hwy nag sy’n angenrheidiol at y diben hwnnw neu’r dibenion hynny.

7.3   Er gwaethaf darpariaethau eraill yr Adran 7 hon, mae’n bosibl y byddwn yn cadw eich data personol lle bo angen eu cadw er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol yr ydym yn ddarostyngedig iddo, neu er mwyn diogelu eich buddiannau hanfodol neu fuddiannau hanfodol person naturiol arall.

8.       Eich hawliau

8.1     Yn Adran 8, rydym wedi rhestru’r hawliau sydd gennych o dan gyfraith diogelu data.

8.2     Eich prif hawliau o dan gyfraith diogelu data yw:

(a)     yr hawl i gael mynediad - gallwch ofyn am gopïau o'ch data personol;

(b)     yr hawl i gywiro - gallwch ofyn i ni gywiro data personol anghywir a chwblhau data personol anghyflawn;

(c)     yr hawl i ddileu - gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol;

(d)     yr hawl i gyfyngu ar brosesu - gallwch ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol;

(d)     yr hawl i wrthwynebu prosesu - gallwch wrthwynebu prosesu eich data personol;

(dd)     yr hawl i gludadwyedd data - gallwch ofyn i ni drosglwyddo eich data personol i sefydliad arall neu i chi;

(g)     yr hawl i gwyno i awdurdod goruchwylio - gallwch gwyno am ein gwaith o brosesu eich data personol; a

(f)     yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl - i'r graddau mai sail gyfreithiol ein prosesu o'ch data personol yw caniatâd, gallwch dynnu'r caniatâd hwnnw yn ôl.

8.3     Mae'r hawliau hyn yn amodol ar rai cyfyngiadau ac eithriadau. Gallwch ddysgu mwy am hawliau gwrthrychau data drwy fynd i https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ hawliau unigol/ .

8.4     Gallwch arfer unrhyw un o’ch hawliau mewn perthynas â’ch data personol trwy hysbysiad ysgrifenedig i ni, gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a nodir isod.

9.       Ynglŷn â chwcis

9.1     Mae cwci yn ffeil sy'n cynnwys dynodwr (llinyn o lythrennau a rhifau) a anfonir gan weinydd gwe i borwr gwe ac sy'n cael ei storio gan y porwr. Yna mae'r dynodwr yn cael ei anfon yn ôl i'r gweinydd bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinydd.

9.2     Gall cwcis fod naill ai'n gwcis "parhaus" neu'n gwcis "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben penodol oni bai ei fod yn cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe ar gau.

9.3     Mae’n bosibl na fydd cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy’n adnabod defnyddiwr yn bersonol, ond mae’n bosibl y bydd data personol yr ydym yn ei storio amdanoch yn gysylltiedig â’r wybodaeth sy’n cael ei storio ynddynt ac a geir o gwcis.

10.     Cwcis a ddefnyddiwn

10.1  Rydym yn defnyddio cwcis at y dibenion canlynol:

(a)     dilysiad a statws - rydym yn defnyddio cwcis i'ch adnabod pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan ac wrth i chi lywio ein gwefan, ac i'n helpu i benderfynu a ydych wedi mewngofnodi i'n gwefan  (cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: 

(b)     cart siopa - rydym yn defnyddio cwcis i gynnal cyflwr eich trol siopa wrth i chi lywio ein gwefan

(c)     personoli - rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am eich dewisiadau ac i bersonoli ein gwefan i chi

(d)     diogelwch - rydym yn defnyddio cwcis fel elfen o'r mesurau diogelwch a ddefnyddir i ddiogelu cyfrifon defnyddwyr, gan gynnwys atal defnydd twyllodrus o fanylion mewngofnodi, ac i ddiogelu ein gwefan a'n gwasanaethau yn gyffredinol

(d)     hysbysebu - rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i arddangos hysbysebion a fydd yn berthnasol i chi

(dd)     dadansoddiad - rydym yn defnyddio cwcis [i'n helpu i ddadansoddi defnydd a pherfformiad ein gwefan a'n gwasanaethau

(g)     caniatâd cwci - rydym yn defnyddio cwcis i storio eich dewisiadau mewn perthynas â defnyddio cwcis yn fwy cyffredinol

11.     Cwcis a ddefnyddir gan ein darparwyr gwasanaeth

11.1  Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio cwcis a gall y cwcis hynny gael eu storio ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan.

11.2  Rydym yn defnyddio Google Analytics. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am y defnydd o'n gwefan trwy gyfrwng cwcis. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i greu adroddiadau am y defnydd o’n gwefan. Gallwch ddarganfod mwy am ddefnydd Google o wybodaeth trwy fynd i https://www.google.com/policies/privacy/partners/ a gallwch adolygu polisi preifatrwydd Google yn https://policies.google.com/privacy.

12.     Rheoli cwcis

12.1  Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu ichi wrthod derbyn cwcis a dileu cwcis. Mae'r dulliau ar gyfer gwneud hynny'n amrywio o borwr i borwr, ac o fersiwn i fersiwn. Fodd bynnag, gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am rwystro a dileu cwcis trwy'r dolenni hyn:

(a)     https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b)     https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c)     https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(d)     https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); a

(dd)     https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2  Bydd rhwystro pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau.

12.3  Os byddwch yn rhwystro cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.

13.     Gwelliannau

13.1  Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru’r polisi hwn o bryd i’w gilydd drwy gyhoeddi fersiwn newydd ar ein gwefan.

13.2  Dylech wirio'r dudalen hon yn achlysurol i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau i'r polisi hwn.

13.3  Efallai y byddwn  NEU yn rhoi gwybod i chi am newidiadau  i'r polisi hwn trwy e-bost.

14.     Ein manylion

14.1  Mae'r wefan hon yn eiddo ac yn cael ei gweithredu gan 1833 SKIN.

14.2  Rydym wedi ein cofrestru yng Nghymru a Lloegr  dan rif cofrestru 12823586, ac mae ein swyddfa gofrestredig yn 67 Mason Road, Birmingham B24 9EH.

14.3  Ein prif le busnes yw 67 Mason Road, Birmingham B24 9EH.

14.4  Gallwch gysylltu â ni:

(a)     drwy'r post, i'r cyfeiriad post a roddir uchod;

(b)     defnyddio ein ffurflen gyswllt gwefan;

(c)     dros y ffôn, ar y rhif cyswllt a gyhoeddir ar ein gwefan; neu

(d)   drwy e-bost, gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a gyhoeddir ar ein gwefan.

15.     Swyddog diogelu data

15.1  Manylion cyswllt ein swyddog diogelu data yw: Nicola Williams - info@1833skin.com

bottom of page